Pozostałe informacje

OGÓLNE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.1. Administratorem danych osobowych jest Studiokarolla Tomasz Konieczka z siedzibą w Gdańsku 80-391 przy ul. Kołobrzeska 37E I p. . Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail sklepmarketzone@gmail.com. lub na adres siedziby.

 1.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Studiokarolla Tomasz Konieczka: 

1.2.1 na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy oraz przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; 

1.2.2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozpatrywania skarg i reklamacji  oraz przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; 

1.2.3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego; 

1.2.4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

 1.2.5. Dane mogą być przekazywać odbiorcom, tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom umożliwiającym dokonywanie operacji płatniczych; bankom oraz organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 1.3.6. Kupujący którego dotyczą dane osobowe ma prawo: 

1.2.6.1 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; 

1.2.6.2 żądania od administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

1.2.6.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; 

1.2.6.4. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO; 1.3.6.5 cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

1.2.7. Wymienione powyżej  prawa kupujący może zrealizować  poprzez kontakt pod adresem e-mail sklepmarketzone@gmail.com. oraz w formie pisemnej na adres:  Studiokarolla, ul. Kołobrzeska 37E I p., 80-391 Gdańsk z dopiskiem „ Ochrona danych osobowych”. 

 OBJAŚNIENIA POJĘĆ Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

2.1. SPRZEDAJĄCYM  - należy przez to rozumieć Studiokarolla Tomasz Konieczka z siedzibą w Gdańsku posiadającą adres siedziby, miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Kołobrzeska 37E I p.; 80-391 Gdańsk; NIP: 5841416523, REGON: 220276660, adres poczty elektronicznej sklepmarketzone@gmail.com.

 2.2.  KUPUJĄCYM  - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła lub ma zamiar zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedającym. 

2.3. UMOWA SPRZEDAŻY – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży przedmiotu  zawartą między kupującym a sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego MarketZone 

2.4.  PRZEDMIOT – należy przez to rozumieć dostępną w sklepie internetowym MarketZone rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży między kupującym a sprzedającym. 

2.5. ZAMÓWIENIE - należy przez to rozumieć oświadczenie woli kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu ze sprzedawcą. 

2.6.TERMIN DOSTAWY – należy przez to rozumieć termin, który zawiera w sobie czas realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę. 

 2.7.  PRZESYŁKA MIĘDZYNARODOWA - należy przez to rozumieć przesyłkę dostarczaną do Klienta, poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, do krajów wskazanych w formularzu zamówienia.  

2.8. DZIEŃ ROBOCZY – należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3.1. W sklepie internetowym MarketZone dostępny jest formularz zamówienia. 

3.2. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem przez kupującego. 

3.3. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez kupującego pierwszego przedmiotu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez kupującego następujących danych dotyczących umowy sprzedaży: przedmiot, ilość przedmiotów, miejsce tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i sposób dostawy zakupionych przedmiotów oraz sposób płatności. Kupujący niebędący konsumentami obowiązani są także do podania nazwy firmy oraz numeru NIP. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania prawidłowych danych które są zgodne ze stanem faktycznym. 

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między kupującym a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez kupującego zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym. 

4.2. Po złożeniu zamówienia sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie kupującemu przez sprzedającego wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. 

4.3. Cena przedmiotu widoczna na stronie sklepu internetowego MarketZone podana jest w złotych polskich. O cenie przedmiotu oraz o kosztach dostawy i obowiązku ich uiszczenia, kupujący informowany jest w trakcie składania zamówienia poprzez formularz zamówienia. 

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5.1. Sprzedający udostępnia kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży : płatność za pobraniem, płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl 

5.2. Wyżej wymienione formy płatności są dostępne dla wszystkich zamówień. 

5.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma. 

 TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 6.1.Dochowanie terminu płatności jest równoznaczne z zaksięgowaniem dokonanej przez kupującego wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego.

 6.2. W przypadku wyboru przez kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, kupujący obowiązany jest do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze pro forma.  

6.3.  W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kupujący obowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

6.4.  W przypadku wyboru przez kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

7.1. Dostawa zakupionego przedmiotu do kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy zakupionego przedmiotu są widoczne w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia. 

7.2. Odbiór osobisty zakupionego przedmiotu przez kupującego jest bezpłatny. 

7.3. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska; przesyłka kurierska za pobraniem; przesyłka do paczkomatu; odbiór w wybranej przez Kupującego placówce Poczty Polskiej, stacji Orlen lub kiosku RUCH; odbiór w wybranej przez Kupującego placówce Poczty Polskiej, stacji Orlen za pobraniem oraz Odbiór osobisty w miejscu siedziby sklepu internetowego MarketZone. 

7.4.Przesyłki międzynarodowe realizowane są wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy sprzedającego. 

7.5. Termin dostawy zakupionego przedmiotu do kupującego wynosi do 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego przedmiotu został podany dłuższy termin oczekiwania. W przypadku przedmiotów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

7.6. W przypadku wyboru przez kupującego odbioru osobistego zakupionego przedmiotu, kupujący powinien odebrać zakupiony przedmiot w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez sprzedającego, że przedmiot jest gotowy do odbioru. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password